Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, odnosno Međunarodni računovodstveni standardi, zahtevaju usluge procene vrednosti u sledećim glavnim oblastima:

  • Izveštavanje o fer vrednosti
  • Poslovne kombinacije
  • Testiranje obezvređivanja sredstava


Stručnjaci Appraisal Associates su iskusni u proceni stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava za svrhe finansijskog izveštavanja.

Bitno je da procenu vrednosti vrši firma čiji će rad i izveštaji biti prihvatljivi za revizore i koja će u narednim godinama biti dostupna u slučaju sličnih potreba.
Naše usluge procene vrednosti su dobro primljene od strane revizora sa kojima smo sarađivali i koji su upućivali svoje klijente na Appraisal Associates u vezi sa pitanjima procene vrednosti. Appraisal Associates obezbeđuje detaljnu prateću dokumentaciju za potrebe revizije. Istovremeno, procena vrednosti se može koristiti i kao podrška kreditnim zahtevima. Preduzeća mogu da koriste procenu vrednosti i za svrhe optimiziranja kod poreskog planiranja.

 

Izveštavanje o fer vrednosti

MRS 16 zahteva da se trajna imovina, postrojenja i sredstva za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, prvobitno priznaju u bilansu stanja po nabavnoj vrednosti, a da se nakon toga iskazuju ili prema troškovnom ili modelu fer vrednosti. Drugi računovodstveni standardi koji zahtevaju ili dozvoljavaju procenu vrednosti materijalnih sredstava su:

  • Investicione nekretnine – MRS 40
  • Lizing – MRS 17
  • Obezvređenje sredstava – MRS 36
  • Zalihe – MRS 2
  • Poslovne kombinacije – MSFI 3
  • Stalna sredstva namenjena prodaji i obustavljeno poslovanje – MSFI 5


Da bi se ispunili posebni zahtevi finansijskog izveštavanja, korisnici finansijskih izveštaja obično zahtevaju primenu Međunarodnih Standarda Procene – MSP (International Valuation Standards – IVS), izdatim od strane Komiteta za Međunarodne Standarde Procene – KMSP. Glavni cilj KMSP jeste da se formulišu i objave standardi za procenu vrednosti kao proceduralni vodič za procenu vrednosti sredstava za svrhe finansijskog izveštavanja. Procenitelji koji vrše procenu za ovu svrhu treba da shvate računovodstvene koncepte i principe koji čine osnovu odgovarajućih Međunarodnih Standarda Finansijskog Izveštavanja.

 

Poslovne kombinacije - MSFI 3

MSFI 3 zahteva da se sve poslovne kombinacije obračunavaju primenom metoda sticanja (akvizicije). To je u skladu i sa SFAS 141, standardom koji se primenjuje u računovodstvene svrhe u SAD. MSFI 3 i SFAS 141 se primenjuju na sve kompanije kotirane na berzama kapitala u Evropskoj Uniji, odnosno sva lica registrovana kod američke Komisije za hartije od vrednosti i koje svoje akcije kotiraju na berzama kapitala u SAD.

Ovi standardi zahtevaju od kupca da prikaže sva sredstva, obaveze i potencijalne obaveze koja se mogu identifikovati, a koje su stečena u bilo kojoj transakciji, po njihovoj fer vrednosti na dan sticanja. To obuhvata sva materijalna i nematerijalna sredstva i goodwill. U skladu sa MSFI, za goodwill i nematerijalna sredstva sa neograničenim vekom trajanja se ne obračunava godišnja amortizuja, već se testiraju u vezi sa eventualnim obezvređenjem najmanje jednom godišnje.
Appraisal Associates je specijalizovan za identifikovanje onih nematerijalnih ulaganja koja su stečena u poslovnoj kombinaciji. Nematerijalna ulaganja koja se uobičajeno identifikuju su zaštitni znak, robne marke proizvoda, patenti, autorska prava, tehnologija, ugovori sa kupcima, odnosi sa kupcima, baze podataka, softver, liste kupaca i sredstva za razvoj. Mi vršimo alokaciju cene preuzimanja, što za rezultat ima procenu vrednosti svakog nematerijalnog ulaganja koje se može identifikovati i vrednost preostalog goodwill-a.

Takođe pomažemo našim klijentima u alociranju preostalog goodwill-a na poslovne jedinice, odnosno profitne centre, što čini ključno pitanje za buduće testiranje umanjenja vrednosti nastalog obezvređivanjem (videti Testiranje obezvređivanja sredstava). Naša procena vrednosti takođe obuhvata procenu odgovarajućeg ekonomskog veka trajanja za svako nematerijalno ulaganje kome je dodeljen ograničen vek trajanja.

Appraisal Associates ima znatno iskustvo u alociranju cene preuzimanja kod poslovnih kombinacija, koje smo stekli u radu kako za domaće tako i za međunarodne kompanije. Naša nezavisnost je od najvećeg značaja pri poveravanju takvog posla. Po strogim pravilima nezavisnosti koja se primenjuju na sve  kompanije kotirane na berzama kapitala širom sveta, revizorskim firmama je zabranjeno da vrše ovaj vid procene vrednosti.

 

Testiranje obezvređivanja sredstava – MRS 36

Prema MRS 36, od preduzeća se zahteva da vrše testiranja eventualnih umanjenja vrednosti Investicionih nekretnina, Goodwill-a i Nematerijalnih ulaganja sa neograničenim vekom trajanja, kao što su robne marke i žigovi, i to najmanje jednom godišnje.

Ovaj pristup je u skladu sa SFAS 142, računovodstvenim standardom koji se primenjuje u SAD, i sa zahtevima MSFI 3 i SFAS 141.

MRS 36 zahteva od preduzeća da u finansijskim izveštajima vode osnovna sredstva i goodwill po vrednostima najviše do nadoknadivog iznosa, te da za bilo koje umanjenje vrednosti terete rezultat u godini u kojoj je umanjenje identifikovano i izmereno.

Appraisal Associates je nezavisna firma koja je, pored ostalog, specijalizovana za procenu vrednosti nematerijalnih ulaganja za svrhe testiranja njihovog eventualnog obezvređenja. Do sada smo vršili veći broj testiranja umanjenja vrednosti usled obezvređivanja kako sa domaće tako i za međunarodne računovodstvene potrebe. Kao što je poznato, prema striktnim pravilima nezavisnosti koji se primenjuju na sve kompanije kotirane na berzama kapitala širom sveta, revizorskim firmama je zabranjeno da vrše testiranja obezvređivanja sredstava.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.