U pravnim sporovima se često zahteva mišljenje stručnog procenitelja.

Appraisal Associates pomaže klijentima u sagledavanju visine štete ili davanju mišljenja o procenjenoj vrednosti u svojstvu veštaka u toku sudskih sporova.

  • Veštačenje
  • Sporovi u skladu sa statutarnim pitanjima
  • Intelektualna svojina

 

Veštačenje

Stručnjaci Appraisal Associates nastupaju kao veštaci u raznim vrstama pravnih sporova koji zahtevaju mišljenje iskusnog procenitelja.

Pošto tehnička osnova i pitanja koja se javljaju u pravnim sporovima postaju sve složeniji, uvideli smo da postoji sve veća potreba za kvalitetnim veštacima.
Određeni primeri takvih slučajeva, gde naši stručnjaci obično nastupaju kao nezavisni veštaci, obuhvataju:

  • Utvrđivanje visine štete proizišle iz potraživanja u slučaju povrede ugovora ili neizvršenja garancije
  • Sporove između suvlasnika privatnih kompanija
  • Potraživanja u slučaju profesionalnog nemara

 

Sporovi u skladu sa statutarnim pitanjima

Postoje mnogi slučajevi kada se zahteva procena vrednosti učešća u privatnoj kompaniji u skladu sa Statutom kompanije ili Ugovorom ulagača.

Odredbe ovih dokumenata obično navode da vrednost kompanije, odnosno udela njenih ulagača, treba da utvrdi stručnjak za procenu vrednosti. Takve okolnosti mogu obuhvatiti slučajeve kada ulagač želi da proda svoje udele kompaniji ili drugim ulagačima ili kada se učešća u kapitalu prenose na postojeće ulagače ili zaposlene.

U takvim okolnostima važno je da se dobije nezavisno mišljenje o realnoj vrednosti. Mišljenja smo da revizorske firme, koje uglavnom kontinuirano pružaju savete kompaniji, nisu dovoljno nezavisne za ovakve potrebe.

Posedujemo veliko iskustvo u davanju nezavisnih mišljenja o vrednosti u skladu sa Statutom kompanije i Ugovorom ulagača. Takođe vršimo usluge procene vrednosti pre prodaje dela uloga, a često pomažemo i prilikom sastavljanja odredbi u Statutu kompanije i Ugovoru ulagača koje se tiču procene vrednosti, kako bi sve strane bile svesne ugovornih ili statutarnih posledica.

 

Intelektualna svojina

Domen intelektualne svojine čiju smo vrednost procenjivali obuhvata robne marke, žigove, patente, autorska prava, softver, tehnologiju, ugovore sa kupcima, odnose sa kupcima, baze podataka, liste kupaca i sredstva za istraživanje i razvoj.

Procene vrednosti se vrše za različite svrhe i namene, uključujući sporove, finansijsko izveštavanje, transakcije, strategiju i utvrđivanje cene prenosa. Kod sudskih sporova, pomažemo klijentima u proceni stvarne ili potencijalne štete u sporovima koji se tiču eksploatacije i zaštite prava intelektualne svojine.

Našu specijalnost i savete koriste vlasnici intelektualne svojine koji žele da unovče svoju imovinu bilo putem sklapanja ekskluzivnih ili ne-ekskluzivnih licencnih ugovora ili direktnom prodajom. Mi vršimo procenu vrednosti predmetne intelektualne svojine i kontinuirano savetujemo klijente u pogledu najpovoljnijeg načina kapitalizovanja njihove vrednosti.

Procene vrednosti intelektualne svojine se sve više traže pri finansijskom izveštavanju prema novim Međunarodnim Standardima Finansijskog Izveštavanja, i to MSFI 3 i MRS 38. Ovi standardi zahtevaju da se stečeni goodwill alocira na nematerijalna ulaganja koja se prema MSFI mogu identifikovati i koja obično obuhvataju širok dijapazon intelektualne svojine.

Appraisal Associates poseduje obimno iskustvo u vršenju procene vrednosti robnih marki, žigova, softvera i druge intelektualne svojine.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.