Appraisal Associates pruža usluge procene vrednosti za sve učesnike transakcije, koje se odnose na ugovaranje cena, finansijske aranžmane, procenu strateških opcija ili ocenu poreskih konsekvenci određene transakcije. Pod transakcijama se podrazumevaju pripajanja, preuzimanja, zajednička ulaganja ili prodaja imovine, odnosno svi poslovni događaji gde je bitno razumeti sve implikacije vrednosti.

Pre, u toku ili nakon obavljanja transakcije, stručnjaci Appraisal Associates obezbeđuju nezavisnu procenu i pružaju druge finansijske konsultantske usluge koje trebaju da budu u službi interesa naših klijenata.

Strateško planiranje u vezi sa pripajanjem, preuzimanjem ili izlaskom iz posla, zahteva nezavisnu procenu vrednosti. Uz jasno razumevanje ovog procesa i očekivanja zasnovana na informacijama, bićete bolje pripremljeni da donesete ispravne odluke u cilju maksimiziranja vrednosti.

Pregovori o pripajanju, preuzimanju ili prodaji preduzeća, često sa sobom nose razlike u mišljenju po pitanju vrednosti.  Iskusni stručnjak za procenu vrednosti vam može pomoći u objašnjenju procesa procene i kako isti treba primeniti na konkretno preduzeće. Transakcija će se lakše obaviti kada obe strane na istim osnovama shvataju i ocenjuju vrednost preduzeća.

Vlasnici i rukovodioci preduzeća često zahtevaju nezavisno mišljenje procenitelja radi uveravanja da je sklopljeni posao sa finansijske strane pravičan. Naši iskusni stručnjaci za procenu vrednosti mogu vam dati mišljenje o tome da li ste doneli ispravnu odluku.

Naše usluge u toj oblasti obuhvataju:

  • Vršenje nezavisne procene vrednosti preduzeća, u skladu sa odredbama Statuta, kako bi se utvrdila pravična cena koja bi se isplatila ulagaču koji namerava da proda svoje udele.
  • Davanje saveta kupcima o inherentnoj vrednosti ciljnih preduzeća i potencijalnih sinergetskih efekata koji bi se mogli ostvariti preuzimanjem.
  • Pružanje pomoći vlasnicima ili rukovodiocima koji prodaju svoje udele ili sredstva utvrđivanjem da li ugovorena cena odgovara realnoj vrednosti.
  • Davanje mišljenja o fer vrednosti i izrada izveštaja o ulozima u stvarima ili pravima kako bi se obezbedio podjednak tretman svih učesnika u transakciji.
  • Alociranje cene preuzimanja za svrhe finansijskog izveštavanja (videti Poslovne kombinacije) ili za svrhe poreskog tretmana (videti Alociranje Cene Preuzimanja).
  • Davanje mišljenja o procenjenoj vrednosti kako bi vlasnici odnosno rukovodioci mogli da procene finansijske posledice strateških opcija.
  • Pružanje pomoći u utvrđivanju ostvarive vrednosti nedovoljno korišćenih nematerijalnih ulaganja.


Nasuprot velikim investicionim bankama koje su uobičajeno uključene u ove vrste transakcija, Appraisal Associates je u potpunosti nezavisna konsultantska firma i nema sukoba interesa za pružanje usluga procene vrednosti.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.