Međunarodno licencirani procenitelji

Naši vodeći procenitelji poseduju međunarodno najpriznatija ovlašćenja i licence za procenu vrednosti, koja su izdata od strane Američkog udruženja procenitelja (American Society of Appraisers - ASA). Shodno tome, naši izveštaji su pouzdani u pogledu kvaliteta i primenjenih proceniteljskih i etičkih profesionalnih standarda. Kao akreditovani članovi ASA, naši procenitelji se ponose inovativnim znanjem i primenom novih rešenja. Naša stručna mišljenja i savete podjednako koriste vlasnici i uprava preduzeća, bankari, računovođe i investicioni menadžeri.

Šta je American Society of Appraisers?

American Society of Appraisers je internacionalna organizacija stručnjaka za procenu vrednosti. Kao najstarija i jedina velika asocijacija procenitelja, koja je osnovana 1936, a registrovana 1952. godine, ASA okuplja stručnjake za procenu iz raznih oblasti.

Članovi ASA predstavljaju sve proceniteljske discipline, uključujući procenu vrednosti kapitala, procenu nekretnina, opreme i dr. Akreditovani članovi za procenu vrednosti kapitala se angažuju i za procene vlasničkih udela i hartija od vrednosti preduzeća svih organizacionih oblika i veličina. Takođe procenjuju vrednost nematerijalne imovine, odnosno intelektualne svojine, kao što su patenti, žigovi, autorska prava, know-how, dozvole i goodwill. Akreditovani članovi za procenu imovine vrše procene svih vrsta materijalnih sredstava, kao što su nekretnine (zemljište, proizvodni pogoni i hale, skladišta, postrojenja, poslovne prostore, komercijalne objekte i hotele), mehanizacija i oprema, proizvodna i informaciona tehnologija, vozila i druga sredstva.

Prednosti angažovanja procenitelja sa ASA certifikatom

Stručnjaci za procenu vrednosti koji su akreditovani od strane American Society of Appraisers - ASA, uživaju jednu od najprestižnijih i široko poznatih licenci za procenu. Procenitelji sa ASA certifikatom su priznati od strane mnogih međunarodnih organizacija i državnih ustanova. Članstvo i akreditacija od strane American Society of Appraisers je priznanje o dostignutom vrhuncu u profesionalnom razvoju.

  • Iskustvo – Akreditovani procenitelj ASA da bi dobio profesionalnu akreditaciju mora da ima kontinuirano proceniteljsko iskustvo od minimum pet godina. Akreditovani članovi ASA imaju iskustvo u proceni velikog broja raznih javnih i privatnih, velikih i malih kompanija, kao i iskustvo u proceni širokog spektra poslova, materijalnih i nematerijalnih sredstava.
  • Obrazovanje – Akreditovani procenitelj ASA je prošao sveobuhvatan obrazovni program sa dugom tradicijom koji uključuje i prisustvovanje godišnjim međunarodnim konferencijama procenitelja iz raznih međusobno povezanih oblasti. Da bi bili akreditovani od strane ASA, procenitelji moraju uspešno da prođu sve testove i ispite. Da bi zadržali takvu akreditaciju, članovi ASA moraju da se permanentno obrazuju i prate razvoj profesije.
  • Standardi – U toku pružanja usluga procene vrednosti, od akreditovanog procenitelja ASA se traži da poštuje jasno definisane profesionalne standarde. Svima koji koriste rezultate procene i oslanjaju se na rezultate rada procenitelja sa ASA certifikatom garantuje se da su u potpunosti ispoštovani profesionalni standardi procene.
  • Kritička ocena – Rezultati rada i izveštaji procene koji su sačinili procenitelji sa ASA certifikatom su bili podvrgnuti striktnoj stručnoj oceni. Da bi se dobila ASA akreditacija, procenitelj mora dostaviti izveštaje o proceni koje potom pregleda i odobrava komitet za akreditaciju procenitelja.
  • Etika - Jedan od primarnih ciljeva akreditacije procenitelja sa ASA certifikatom je da se kod svih članova osigura primena postupaka i prakse u skladu sa strogim etičkim principima. American Society of Appraisers se čvrsto drži principa koji ojačavaju etičke norme proceniteljske prakse, kako bi interesi klijenata i korisnika procene bili u potpunosti zaštićeni.
  • Multidisciplinarna organizacija procenitelja – Multidisciplinarnost American Society of Appraisers daje prednosti akreditovanim proceniteljima sa ASA certifikatom. Procenitelji imaju priliku da razmenjuju informacije sa drugim kolegama iz iste ili različitih struka kako bi permanentno dolazili do novih saznanja o svojoj i drugim disciplinama procene.

Ukratko, akreditovani procenitelji American Society of Appraisers su stručnjaci. Temeljan proces sticanja ASA certifikata i akreditacije obezbeđuje prijem u članstvo stručnih, tačnih, nepristrasnih i poverljivih procenitelja. Akreditovani procenitelji ASA poseduju bogato znanje i iskustvo u svojoj oblasti.

Kako možemo biti sigurni da ćemo dobiti visoko kvalitetnu procenu?

Uvek kada angažujete procenitelja proverite njegovo iskustvo, obrazovanje i reference. Certifikat ASA znači da procenitelj poseduje stručne i profesionalne kvalifikacije za procenu. American Society of Appraisers uvek pre nego što izda akreditaciju novom procenitelju, prikuplja i ocenjuje njegove stručne, poslovne i lične reference.

Proces akreditacije od strane American Society of Appraisers je složen i rigorozan. Akreditovani procenitelji ulažu ogromno vreme, energiju i sredstva da bi dobili i održali svoj status. Od svakog akreditovanog procenitelja ASA se traži da položi ispit o standardima procene.

Kao rezultat svog pristupa, American Society of Appraisers privlači članove iz celog sveta.

 

Ovlašćenja za procene vrednosti kapitala

Firma koju odaberete za procenu vrednosti mora biti potpuno nezavisna. Imenovanje vašeg brokera, posrednika ili konsultanta za vršenje usluga procene nije najbolje rešenje.

Ukoliko preduzeće procenjuje neko ko je blizak vlasnicima ili rukovodiocima preduzeća, korisnici izveštaja procene mogu smatrati da je procenjena vrednost neobjektivna. U slučajevima kad je preduzeću potrebno eksterno finansiranje, većina banaka će zahtevati nezavisnog procenitelja.

Stručnjaci Appraisal Associates su izvršili veliki broj procena vrednosti za svrhe pribavljanja dodatnih finansijskih sredstava, razdvajanja, otkupe uloga drugih ulagača, planiranje imovine, kao i za svrhe ekonomskih obeštećenja u slučaju gubitka dobiti ili stečaja. Iskustvo i reputacija stečena u brojnim angažmanima garantuju našim klijentima najviši kvalitet usluga.

 

Ovlašćenja za procene osnovnih sredstava

Appraisal Associates je jedna od malog broja proceniteljskih firmi koja nudi kako procene vrednosti kapitala, tako i procene osnovnih sredstava.

Neki procenitelji u svojoj „proceni“ uglavnom samo potvrđuju "knjigovodstvene vrednosti" iz bilansa stanja. Većina računovođa se, međutim, uglavnom slaže da u mnogim slučajevima knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava nisu ni blizu "fer vrednosti". Knjigovodstvene vrednosti su rezultat dinamike godišnjih otpisa na osnovu unapred utvrđenih stopa amortizacije i relevantnih poreskih normi i obično nisu u potpunosti usklađene sa stvarnim korisnim vekom trajanja sredstava. Drugim rečima, knjigovodstvene vrednosti se po pravilu zasnivaju na poreskim zahtevima, a ne na realnim tržišnim osnovama. Često mnoga osnovna sredstva uopšte nemaju knjigovodstvenu vrednost jer su u potpunosti amortizovana. Međutim, s obzirom da se takva sredstva još uvek koriste za obavljanje poslova za koja su namenjena, ona još uvek imaju vrednost koja bi morala i da se adekvatno iskaže.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.