Neka od poreskih pitanja koja zahtevaju profesionalne konsultantske usluge procene vrednosti obuhvataju:

  • Alociranje cene preuzimanja
  • Porez na kapitalnu dobit
 
Alociranje cene preuzimanja

U transakcijama koje obuhvataju prodaju više od jednog preduzeća, i prodavac i kupac zahtevaju alociranje cene preuzimanja na svako pojedinačno preduzeće, i to za potrebe oporezivanja, izveštavanja ili finansiranja.

Pomoću alociranja cene preuzimanja utvrđuje se osnovni izdatak za kupca u odnosu na svako preuzeto preduzeće odnosno primitak od prodaje za prodavca. Takva alociranja su posebno važna za međunarodne kompanije koje posluju u okviru više poreskih jurisdikcija.

Appraisal Associates vrši usluge nezavisnog alociranja cene preuzimanja za svrhe finansijskog izveštavanja i oporezivanja. Ovakva alociranja se vrše pre, posle ili u toku transakcije u zavisnosti od zahteva klijenata.

Appraisal Associates ima veliko iskustvo u alociranju cene preuzimanja koje je stečeno pružajući ovu vrstu usluga kako domaćim tako i međunarodnim kompanijama. Naša nezavisnost je od najvećeg značaja pri poveravanju takvog posla. Po strogim pravilima nezavisnosti, koja se primenjuju na sve kompanije kotirane na berzama kapitala širom sveta, revizorima je zabranjeno da vrše ovu vrstu proceniteljskih usluga.

 

Porez na kapitalnu dobit

Nakon prodaje ili prenosa preduzeća ili učešća u kapitalu, u skladu sa poreskim zakonima ponekad se jave troškovi poreza na kapitalnu dobit (PKD).

Appraisal Associates pomaže klijentima u sledećem:

  • Davanju mišljenja o tržišnoj vrednosti imovine koja je predmet transakcije da bi se utvrdio pretpostavljeni priliv od prodaje ili osnovni trošak za potrebe PKD.
  • Proceni visine poreza, koji može proizići iz potencijalne transakcije, za potrebe pregovaranja ili strukturiranja poreza. To može biti trošak sadašnjeg poreza na kapitalnu dobit ili trošak PKD-a koji je bio odložen i biće razdvojen u okviru transakcije kao odvojeni trošak koji se bazira na tržišnoj vrednosti u vreme početnog prenosa.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.