Kada Vam je potrebna informacija o tržišnoj vrednosti osnovnih sredstava u cilju kupovine ili prodaje, finansiranja ili sudskog spora, ovlašćeni i licencirani procenitelji Appraisal Associates mogu Vam pravovremeno izaći u susret.

Stručnjaci Appraisal Associates su vršili procene osnovnih sredstava u velikom broju različitih privrednih grana.

Kategorije osnovnih sredstava koje smo procenjivali obuhvataju nekretnine, mašine i drugu proizvodnu opremu, nameštaj i druga specijalizovana sredstva. U domenu našeg rada su oblasti od složenih proizvodnih delatnosti do trgovine na malo.

Naše iskustvo u proceni vrednosti nepokretnosti obuhvata:

 • Industrijska postrojenja
 • Skladišta
 • Poslovne zgrade
 • Trgovačke centre
 • Nepokretnosti za trgovinu na malo i specijalne namene
 • Zemljište


Naše iskustvo u proceni vrednosti opreme obuhvata:

 • Mašine
 • Vozila
 • Kompjutere
 • Kancelarijski nameštaj
 • Alate

 

Svrha procene

Procenu vrednosti osnovnih sredstava vršimo za različite svrhe, uključujući:

 • Kupoprodajne transakcije
 • Pripajanje i preuzimanje
 • Finansijsko izveštavanje
 • Raspoređivanje cene preuzimanja
 • Sporove u vezi vlasništva ili štete
 • Vrednosti sredstava kao obezbeđenja za finansiranje
 • Stečaj
 • Finansijsko osiguranje
 • Likvidaciju lizinga


Kako bi se stekla jasna slika o imovini koja se procenjuje, naši izveštaji sadrže mape, fotografije, brojeve modela, serijske brojeve i druge opisne informacije. Do procenjene vrednosti se dolazi ličnim pregledom imovine, odgovarajućim istraživanjem i kontaktiranjem proizvođača i isporučioca.
Naše usluge procene vrednosti koriste:

 • Kupci
 • Prodavci
 • Finansijske institucije
 • Državne ustanove

 

Naš pristup

Procena vrednosti se vrši u odnosu na odgovarajući standard vrednosti koji zavisi od svrhe procene i zahteva klijenta.

Standardi vrednosti mogu biti: vrednost zamene, originalna vrednost, fer tržišna vrednost, otpisana vrednost ili likvidaciona vrednost. Naši procenitelji pomažu klijentima kako bi se odabrao i primenio odgovarajući standard vrednosti za svaku konkretnu situaciju.

Utvrđivanje tržišne vrednosti zahteva da procenitelj razume odnos između nabavne cene i troška pribavljanja, uporedivih tržišnih transakcija i prinosnog kapaciteta. Kako bi naše procene bile u potpunosti aktuelne u odnosu na tekuće tržišne uslove, dnevno pratimo kretanja nabavnih cena, tržišne baze podataka i publikacije o proceni vrednosti u raznim oblastima.

U toku procene vrednosti osnovnih sredstava, stručnjaci Appraisal Associates pripremaju kompletan popis sredstava na poslovnoj lokaciji. Taj popis obuhvata opis sredstava, kao i analizu njihove starosti i fizičkog i poslovnog stanja. Nakon toga vršimo istraživanje tržišta za konkretna sredstva. Naše istraživanje uključuje pregled svih publikovanih izvora informacija kao i razgovore sa stručnjacima i poznavaocima tržišta za pojedine vrste sredstava.

Naši stručnjaci za procenu osnovnih sredstava imaju bogato iskustvo u postupcima gde je bilo potrebno sudsko veštačenje. Osim toga, našim klijentima obezbeđujemo podršku u sporovima u vezi sa sredstvima i vršimo pregled i ocenu procena vrednosti izvršenih od strane drugih procenitelja.

 

Metodologija procene

Tri tradicionalna i opšteprihvaćena metoda procene vrednosti osnovnih sredstava su:

1. Metod Upoređenja Prodajnih Cena
2. Prinosni metod, i
3. Troškovni metod

Svaki od ovih metoda rezultira u posebnoj vrednosti konkretnog sredstva kao jednom od indikatora njegove realne vrednosti. Svrha korišćenja više od jedne metode je razvijanje međusobno potkrepljujućih dokaza u pogledu zaključaka procene. Nakon primene ovih metoda procene, obavlja se proces usaglašavanja kojim se upoređuju prednosti i nedostaci svakog od korišćenih metoda procene. Kao rezultat ovog usaglašavanja, dobija se vrednost konkretnog sredstva do kog se dolazi tako što se primarni značaj daje onom metodu ili metodama procene za koje se zaključi da su najpouzdaniji u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sve faktore koji su bili predmet razmatranja.

Prema tome, od ključnog značaja za konačni zaključak o vrednosti je izbor odgovarajućih metoda procene i usklađivanje rezultata do kojih se došlo primenom različitih metoda. Jedino procenitelji sa odgovarajućim proceniteljskim znanjem i iskustvom mogu svojim klijentima da obezbede izveštaje koji se zasnivaju na verodostojnim rezultatima procene.

Metod Direktnog Upoređivanja Prodajnih Cena
Metod Direktnog Upoređivanja Prodajnih Cena počiva na premisi da se kupci na tržištu odlučuju za kupovinu upoređivanjem cena, tako da je ovaj metod bazirana na principu supstitucije. Drugim rečima, on se zasniva na pretpostavci da racionalan kupac za konkretnu imovinu neće platiti više nego što bi platio neku drugu imovinu slične namene i kvaliteta. Ovaj metod podrazumeva pribavljanje informacija sa tržišta o cenama prometa imovine slične onoj koja se procenjuje. Te uporedive cene se zatim koriguju za sve eventualne razlike između te imovine i imovine koja je predmet procene. Po korigovanju ovih cena, one mogu biti korišćene kao uporediva osnova za procenu vrednosti konkretne imovine koja je  predmet procene.

Prinosni metod
Prinosni metod pretpostavlja princip anticipacije, prema kome tipični investitor/kupac na tržištu ulaže u onu imovinu od koje očekuje da mu u budućnosti donosi prihod i druge koristi. Takođe, prinosni pristup se može zasnivati na pretpostavci alternative zakupa, odnosno analizi koliko bi potencijalni kupac imovine morao da plati zakup da bi koristio imovinu sličnih karakteristika i namene. Prvi korak u proceni ovom metodom je utvrđivanje potencijalne cene zakupa kao izvora prinosa. Važno je napomenuti da se ovaj prihod odnosi samo na prinos od konkretne imovine (obično u formi prihoda na ime zakupa koji se ostvaruje od zakupca), a ne i na ukupan prinos koji potiče iz poslovanja preduzeća. Potencijalni bruto prihod imovine se onda projektuje uz upotrebu ostvarenih cena zakupa preduzeća subjekta u prošlosti i tržišnih cena zakupa koje se odnose na sličnu imovinu. Ovaj poslovni prihod se potom deli sa stopom kapitalizacije kako bi se došlo do procenjene tržišne vrednosti po prinosnom metodu.

Troškovni metod
Troškovni metod se bazira na pretpostavci zamene, pri čemu se polazi od aksioma da racionalan kupac neće za konkretnu imovinu platiti cenu višu nego što bi bilo potrebno da sličnu sam proizvede. Troškovni metod raščlanjava vrednost imovine na njene komponente: zemljište, infrastruktura, objekti, mašine i oprema. Premisa na kojoj počiva ovaj metod je da je inherentna tržišna vrednost imovine približno jednaka troškovima njene izgradnje odnosno proizvodnje.

Troškovni metod uobičajeno zahteva procenu vrednosti ulaganja za zamenu konkretne imovine novom identičnom. Tako dobijeni iznos se potom umanjuje za iznos amortizacije u skladu sa starošću sredstva i procenjenog preostalog veka upotrebe. Amortizacija treba da odražava funkcionalnu i ekonomsku zastarelost, kao i fizičko propadanje usled starosti ili rabaćenja konkretnog sredstva.

Prednosti i nedostaci metoda procene
Poslednji korak u procesu procene je korelacija i utvrđivanje konačne jedinstvene vrednosti, na osnovu usklađivanja rezultata do kojih se došlo primenom različitih metoda. Ovaj korak se preduzima nakon analize prednosti i nedostataka svakog konkretnog metoda procene.

Svaki metod ima svoje prednosti i nedostatke u bilo kojoj proceni. Takođe, primenljivost metoda procene zavisi od svake konkretne situacije.

Prednost Metoda Direktnog Upoređivanja Prodajnih Cena je da se zasniva na tržišnim cenama po kojima se vršio promet konkretnih sredstava u poslednje vreme. Nedostatak ovog metoda je u činjenici da sredstva koja su prodavane ne moraju biti podjednakog kvaliteta. Prednost Prinosnog Metoda je da se zasniva na očekivanim novčanim tokovima iz davanja sredstava u zakup, a ne na njihovoj statičkoj vrednosti u pogledu ulaganja u izgradnju ili kupovinu. Medjutim, ovaj metod je ograničen usled primene pretpostavki u vezi sa ekonomskim uslovima davanja u zakup, koje mogu biti spekulativne. Prednost Troškovnog Metoda je da se zasniva na pouzdanijim i dostupnijim podacima. Medjutim, ovaj metod ne odražava povraćaj ulaganja odnosno profitabilnost investicije.

 

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.